INTRODUCTIE


College B&W

Bouwen aan Beverwijk, voor en met inwoners. Dat is het motto van het coalitieakkoord en daarmee de opgave voor ons college. In dit collegeprogramma laten wij zien hoe wij ons voor u, inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee, de komende vier jaar gaan inzetten om te werken aan een leefbare, ­duurzame, krachtige en toekomstbestendige stad.


Wij gaan ervoor! Doet u mee?

De vraag naar woningen blijft stijgen en dat vergt creativiteit bij de zoektocht naar geschikte woningbouwlocaties. Doel is een woningbestand voor alle doelgroepen. Na de afronding van de herinrichting van het centrum en het Stationsgebied in de vorige collegeperiode richten we ons nu op de locaties Parallelweg, Ankie's Hoeve, Wijckerpoort en Meerplein. In een masterplan zoeken we naar een optimale invulling voor wonen en werken in deze gebieden.


Duurzaamheid bepaalt de agenda de komende decennia. We werken aan de landelijk gestelde doelstellingen uit het klimaatakkoord en spannen ons in om de energietransitie en klimaatadaptatie tot een succes te maken. Uiteraard doen we dat samen met de inwoners. Het is een omvangrijke taak die we realistisch en enthousiast oppakken en waarbij we kansen zien om de leefbaarheid en saamhorigheid in buurten te vergroten.


Inwoners en ondernemers centraal

We constateren dat jonge Beverwijkers graag hier blijven wonen. Daar zijn we trots op. Het zegt iets over de aantrekkelijkheid van onze gemeente: het is hier prettig om te wonen en te verblijven. Wij zorgen ervoor dat iedereen zich thuis voelt in de wijk en dat er een veilig leefklimaat is. Daarbij investeren we komende jaren in sport, cultuur en onderwijs. En we zetten in op meer groen in de stedelijke gebieden. Beverwijk heeft een gunstige ligging en als knooppunt in de regio is het aantrekkelijk voor bedrijven en ondernemers.


Om nog meer van deze positie te profiteren gaan we ons extra inzetten voor de bereikbaarheid van en naar Amsterdam. We stimuleren toerisme door te laten zien wat Beverwijk en Wijk aan Zee allemaal te bieden hebben. Samenwerking binnen de IJmond, maar ook binnen de Metropoolregio Amsterdam en het Noordzeekanaalgebied, is essentieel voor onze economische groei. Als centraal gelegen gemeente in de IJmond richten we de focus op een verdere intensivering van de regionale samenwerking. Op tal van terreinen weten we elkaar te vinden, maar er zijn nog voldoende kansen om te komen tot een optimale dienstverlening aan inwoners en ondernemers.


Bij al onze opgaven staat het belang van de inwoners en ondernemers centraal. We waarderen en stimuleren initiatieven uit de samenleving en kijken naar de mogelijkheden en hoe we deze kunnen faciliteren. Onze eigen plannen maken we in samenspraak met de bewoners, ondernemers en organisaties.


Introductie college

burgemeester
Martijn Smit
 

Bestuurlijke coördinatie en regionale samenwerking, Dienstverlening, Veiligheid en Handhaving, Organisatie en Communicatie

wethouder
Serge Ferraro
(VVD)

Economie, Ruimtelijke Ordening, Wonen en Projectenwethouder
Haydar Erol
(GroenLinks)

Milieu, Duurzaamheid, Openbare Ruimte, Sport en Financiënwethouder
Brigitte van den Berg (D66)

Bereikbaarheid en Infrastructuur, Werk en Inkomen, Onderwijs, Kunst en Cultuur en Vastgoed

wethouder
Hanneke Niele-Goos
(CDA)

Sociaal Domein (WMO, Welzijn en Jeugd), Recreatie en Toerisme en Reiniging en Afval

gemeentesecretaris (waarnemend)
Richard Pirovano