04

Financiën &
Organ
isatie

Vanzelfsprekend staat het college voor een solide financieel beleid. De gemeentelijke woonlasten blijven op of onder het landelijk gemiddelde. Inkomsten en uitgaven moeten structureel in balans zijn. Incidentele financiële meevallers gebruiken we niet voor structurele tegenvallers. Dit leggen we vast in financiële spelregels.

 • Omgevingsbewust
 • Financiële spelregels 2018-2022
“Een klantgerichte houding waarbij niet de belemmeringen, maar de mogelijkheden uitgangspunt zijn.”

De besteding van de gelden gebeurt doelmatig en transparant. Onze inwoners krijgen digitaal eenvoudig en overzichtelijk inzage in de financiële huishouding.


Bewoners en ondernemers in Beverwijk en Wijk aan Zee staan voor het college centraal. Zij zijn onze klant. Met onze dienstverlening willen we de tevredenheid van de klant vergroten. Dat gaan we regelmatig meten.

Daarbij hebben we de ambitie de regeldruk te verminderen, meer maatwerk te leveren en ons meer naar buiten te richten. Dat vraagt om een meer klantgerichte houding waarbij niet de belemmeringen maar de mogelijkheden uitgangspunt zijn.


Voor een goede dienstverlening moet de organisatie toegesneden zijn op de uitvoering van de taken waarvoor we staan. Elementen als efficiënt, communicatief, toekomstbestendig en integraal zijn de basis. In hoeverre de huidige organisatie en de medewerkers voldoende toegerust zijn om de taken uit te voeren, laten we onderzoeken. Bij de doorlichting van het ambtelijk apparaat worden ook de interne processen meegenomen.


Omgevingsbewust

Goede dienstverlening en participatie van bewoners en ondernemers begint met een omgevingsbewuste organisatie. Om het omgevingsbewustzijn van de medewerkers te vergroten organiseren we een traject om tot een breed gedragen communicatievisie te komen, waarbij de omgeving nadrukkelijk meedoet.


Communiceren met de omgeving doen we via verschillende kanalen. Om iedereen goed te informeren, te bereiken en te betrekken, is de boodschap begrijpelijk en toegankelijk. Daarbij zijn we ons bewust van de diverse doelgroepen.

Een veelgebruikt communicatiemiddel is onze website. Deze richten we zo in dat iedereen deze eenvoudig kan gebruiken en gemeentelijke documenten gemakkelijk te vinden zijn.


We zetten ons de komende vier jaar graag in om onze dienstverlening zo in te richten dat u snel en efficiënt wordt geholpen. Dat is een doorlopend proces waarbij we openstaan voor uw suggesties.Financiële spelregels 2018-2022

 1. Een sluitende meerjarenraming. De inkomsten en uitgaven zijn in balans.
 2. Het uitgangspunt is reëel begroten, structurele uitgaven zijn gedekt door structurele inkomsten.
 3. Het weerstandsvermogen van de gemeente hoort voldoende te zijn. Dit betekent een weerstandsratio van 1,0 of hoger. Doel is dit zo te houden.
 4. Bij tegenvallers kijken we in eerste instantie naar oplossingen binnen hetzelfde programma. In tweede instantie naar oplossingen in de totale begroting, vervolgens komt het begrotingssaldo in beeld. Daarna doet het college een voorstel aan de raad tot bezuinigingen of het verhogen van tarieven.
 5. Meevallers en vrijgevallen investeringen komen ten gunste van de algemene middelen.
 6. Voor bewoners en bedrijven is het gewenst dat de lastendruk op of onder het landelijk gemiddelde blijft.
 7. Lokale belastingen worden in principe verhoogd met niet meer dan de index.
 8. Het financiële resultaat van het verkopen van vastgoed storten we in de algemene reserve.
 9. Grondexploitaties mogen niet financieel aan elkaar worden geknoopt. Ieder project heeft een eigen reële begroting.
 10. De lasten voor het sociaal domein begroten we reëel. In 2019 stellen wij beleid op hoe om te gaan met de koppeling tussen de ontvangen gelden voor het sociaal domein en de te verwachten uitgaven in het sociaal domein.