01

Bouwen aan
Beverwijk

Een belangrijke opgave waar ons college voor staat ligt op het terrein van woningbouw en ruimtelijke ordening. De vraag naar woningen is groot. Om de gemeente aantrekkelijk te houden voor alle inwoners willen we zorgen voor voldoende geschikte en betaalbare woningen in gemengde wijken met een goed woon- en leefmilieu.

  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Divers woningaanbod
  • Duurzaam bouwen
  • Kansen van de Omgevingswet

We hebben veel geïnvesteerd in ons stadshart. De tijd is rijp om een goede invulling te geven aan de locaties Ankie's Hoeve, Wijckerpoort, Meerplein en het gebied rond de Parallelweg. We staan voor een duurzame toekomst: klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie zijn daarbij de voornaamste factoren. Dat geldt bij bouwen en aanpassen van woningen, maar ook bij de inrichting van de wijken.


Dit gevoegd bij de kansen van de invoering van de Omgevingswet en de opgaven binnen de MRA, maakt de ontwikkeling van een aantal gebieden en in brede zin ruimtelijke ordening tot een speerpunt van dit college. Daarbij houden we nadrukkelijk rekening met de behoefte van onze inwoners en de specifieke vraag uit de samenleving.

“We onderzoeken de mogelijkheden voor ontwikkeling van de Parallelweg, Ankie's Hoeve, Wijckerpoort en Meerplein.”

Ruimtelijke ontwikkeling

Om aan de woningbouwopgave te kunnen voldoen onderzoeken we de ontwikkelingsmogelijkheden bij de Parallelweg, Ankie's Hoeve, Wijckerpoort en het Meerplein. Hiervoor stellen we een masterplan op. In het onderzoek nemen we een mogelijke nieuwe plek voor een cultureel centrum of voor andere voorzieningen mee, waardoor locaties voor woningbouw vrijkomen. Er komt een visie voor de bedrijventerreinen waarbij we onder meer onderzoeken of een transformatie van ‘werken’ naar ‘wonen en werken’ bij de Parallelweg en de Kop van de Haven mogelijk is. Bij de ontwikkeling van het masterplan zijn bereikbaarheid en ontsluiting essentieel. We denken daarbij ook aan een betere oost-west verbinding. Het intensiveren van de vervoersknooppuntfunctie van Beverwijk is een ander belangrijk doel van het masterplan.

Voor de herstructurering van de woningen en de leefomgeving in oudere woonwijken zoals het Kuenenplein, de Indische buurt en het laatste deel van de Plantage wordt tijd en geld vrijgemaakt. Ook op andere vlakken werken we aan stedelijke vernieuwing. We stellen een hoogbouwvisie op en actualiseren de Woonvisie. Samen met de corporaties gaan we door met het ontwikkelen van convenantlocaties.


Bij nieuwbouw ligt de nadruk op duurzaam bouwen binnen de contouren van de stad en parkeren op eigen terrein. In Wijk aan Zee bekijken we per situatie of bouwen past in de omgeving.

Divers woningaanbod

Beverwijk en Wijk aan Zee zijn aantrekkelijke plaatsen om te wonen en de vraag naar geschikte en betaalbare woningen is groot. Het is nodig om nieuwe woningen te bouwen, zodat er voldoende aanbod van diverse soorten woningen is. We streven naar gemengde wijken en we willen tenminste voldoen aan de woningbouwopgave die er ligt. Belangrijk daarbij is om doorstroom te bevorderen. We zetten de blijversregeling voort en gaan deze regeling in het licht van de huidige ontwikkelingen evalueren waarbij uitbreiding van de regeling mogelijk is. Daarnaast bouwen we levensbestendige woningen. Ook moet er een extra impuls komen voor starters op de woningmarkt.

De nieuwe Woonvisie Beverwijk/Heemskerk 2021-2026 en de jaarlijkse prestatieafspraken met de corporaties moeten een goede balans en verdeling van betaalbare en verschillende type woningen waarborgen. Hierbij wordt rekening gehouden met veranderingen in de samenstelling van de bevolking en de energietransitie naar energieneutraal. Om iedereen een eerlijke en gelijke kans op woningtoewijzing te geven, houden we de huisvestingsverordening tegen het licht.

We gaan stappen zetten om het onttrekken van woonruimte aan de woningvoorraad te voorkomen en terug te dringen. We sporen woonfraude op. En we onderzoeken de juridische mogelijkheden die het bestemmingsplan, de huisvestingsverordening en wetgeving ons hierbij bieden.

Voor de huisvesting van arbeidsmigranten volgt in samenspraak met uitzendbureaus en projectontwikkelaars een onderzoek naar geschikte woonvormen en locaties.

Het actieplan ‘Langer en weer zelfstandig wonen in de wijk’ biedt perspectieven om ouderen, chronisch zieken en andere doelgroepen te laten doorstromen naar aangepaste woningen of het technisch geschikt maken van de huidige woning. Jaarlijks stellen we dit plan bij.

Vanwege de decentralisatie en herverdeling van financiële middelen voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang in 2022 moeten gemeenten in nieuwe vormen van (tijdelijke) huisvesting voorzien. De komende jaren onderzoeken we in hoeverre we kunnen voldoen aan deze behoefte en op welke wijze. Voor inwoners die tijdelijk niet in de wijk kunnen wonen, beproeven we het concept van Skaeve Huse.

Duurzaam bouwen

Een duurzame toekomst is de grote maatschappelijke opgave van deze tijd waar we allemaal, inwoners, ondernemers, netbeheerders, woningcorporaties en overheden, onze schouders onder moeten zetten. Het nationale klimaatakkoord en klimaatadaptatie zijn richtinggevend voor ons duurzaamheidsbeleid. Energietransitie en circulaire economie zijn daarbij de kernbegrippen. De opdracht is om in 2050 volledig te stoppen met het gebruik van aardgas. De grote uitdaging hierbij vormt de transitie van aardgas naar andere vormen van energie bij bestaande woningen. We onderzoeken in samenwerking met de Omgevingsdienst IJmond hoe deze transitie, stapsgewijs voor woningen en bedrijven in Beverwijk opgepakt kan worden.


We gaan op zoek naar alternatieven die vergelijkbaar comfort bieden en betaalbaar zijn. Er komt een warmteplan dat inzicht geeft in de alternatieven die er zijn voor aardgas en hoe we voorzien blijven van betaalbare warmte. Zo werken we nu al aan het warmtenet IJmond, waarbij restwarmte van de industrie zoals van Tata Steel, wordt benut voor het verwarmen van woningen en bedrijven.

“Een duurzame toekomst is een maatschappelijke opgave waar we onze schouders onder moeten zetten.”

Bij circulaire economie wordt de voorraad van grondstoffen niet uitgeput en worden reststoffen volledig opnieuw ingezet. Samen met onze MRA partners hebben we de intentie uitgesproken dat in 2025 bij het verstrekken van opdrachten 50 % voldoet aan de voorwaarden uit de circulaire economie. We stimuleren burgerinitiatieven en geven zelf het goede voorbeeld met het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. We verwachten van de woningbouwcorporaties dat ook zij een bijdrage leveren. Steeds meer inwoners en bezoekers maken gebruik van elektrische auto’s. Dat faciliteren we door te investeren in openbare laadpunten.


Eind 2020 presenteren we een klimaatplan. Hierin geven we aan hoe we bij de inrichting van de openbare ruimte de effecten van extreme neerslag, hittestress en langdurige droogte opvangen. Bewoners en bedrijven bezitten 60% van het totale grondoppervlak in de gemeente. Voor het welslagen van dit plan gaan we met de betrokken partijen in gesprek om ook hen te bewegen een bijdrage in de verbetering te leveren.

Kansen van de omgevingswet

Per 1 januari 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Doel van de wet is minder en duidelijker regels. De wet integreert alle aspecten die met de fysieke leefomgeving te maken hebben zoals milieu, water, verkeer en diverse gemeentelijke verordeningen. Daarbij biedt de wet kansen voor participatie. Er is meer ruimte voor eigen initiatieven en lokaal maatwerk. Het doel van een initiatief staat centraal, niet de vraag of het wel mag.

De Omgevingswet betekent een volledige herziening van de wet- en regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving en vraagt om een andere, integrale werk- en denkwijze van zowel burgers en bedrijven als de overheid. De komende jaren gebruiken we om te wennen aan deze veranderingen en om te oefenen en ervaring op te doen. We bereiden een Omgevingsvisie (uiterlijk 2025) en Omgevingsplan (uiterlijk 2029) voor. •