02

Beverwijk
bindt

Wat maakt Beverwijk en Wijk aan Zee prettig om te wonen? Het voelt vertrouwd, geborgen en er is een aangename leefomgeving. Voorwaarde is veiligheid, voldoende groen en de voorzieningen voor onderwijs, cultuur en sport op peil. In Beverwijk hebben we oog voor elkaar en laten we mensen niet in de kou staan.

  • Integrale handhaving
  • Groene en gezonde leefomgeving
  • Goede basis voor ontplooiing
  • Sport verbindt
  • Kunst, cultuur en erfgoed
  • Meedoen naar vermogen
  • Zoveel mogelijk aan het werk
  • Eenzaamheid voorkomen
  • Aanpak armoede en schulden

Voor de leefbaarheid van Beverwijk en Wijk aan Zee willen we dat het buiten op straat schoon, heel en veilig is. Zwerfafval vormt een grote ergernis. Om de overlast van zwerfvuil terug te dringen zetten we ons deze bestuursperiode in om voldoende ondergrondse afvalcontainers te plaatsen.

Ook gaan we extra handhaven op afvaldumpingen rondom de containers. Het verwerken van afval moet duurzaam, efficiënt en servicegericht gebeuren. Door het afval beter te scheiden hebben we minder restafval en dat is beter voor het milieu. Daarom blijven we afvalscheiding actief stimuleren.

Schoon, heel en veilig

Goed onderhoud en beheer is belangrijk. Het houdt verloedering tegen en dat heeft een positief effect op veiligheid. We zorgen voor adequaat onderhoud bijvoorbeeld van wegen, groen, riolering, openbare verlichting, speelplekken, kunst.

Om de openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden is handhaving onontbeerlijk. Dat doen we integraal en op tal van terreinen zoals bouw- en woningtoezicht, parkeren, milieu en dierenwelzijn.


Mensen moeten zich veilig voelen in hun eigen omgeving. Om dit te bevorderen werkt de gemeente samen met politie en justitie. Toezicht en handhaving gebeurt op basis van informatie en signalen. We gebruiken alle informatie die bij de gemeente binnenkomt: van onze partners, maar ook van inwoners en ondernemers. Zij weten immers wat er speelt in de omgeving. Van de meldingen maken we analyses en stemmen daar onze aanpak op af.

“Mensen moeten zich veilig voelen in hun eigen omgeving.”

Door het systematisch in kaart brengen van de informatie is duidelijk geworden dat er in Beverwijk plekken zijn waar sprake is van een optelsom van problemen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Met een gebiedsgerichte aanpak pakken we de problemen integraal op. Daar zijn we mee begonnen in het centrum/de drie straatjes en we gaan deze aanpak ook elders in de gemeente toepassen.


De strategische ligging aan de rand van de Randstad, in combinatie met de zeehavens en de goede infrastructuur maakt onze regio helaas ook aantrekkelijk voor de georganiseerde criminaliteit, die zich beweegt op het snijvlak van de boven- en onderwereld (criminele ondermijning). De gemeente zet al haar bevoegdheden in om criminele ondermijning tegen te gaan bijvoorbeeld met behulp van de wet Bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur), de Wet aanpak woonoverlast en cameratoezicht.


Onze inzet richt zich ook op preventie. Met voorlichting en programma’s als het politiekeurmerk en het keurmerk veilig ondernemen versterken we de bewustwording bij inwoners en ondernemers en wijzen hen op de eigen verantwoordelijkheid. Jongeren met grensoverschrijdend gedrag houden we in de gaten en samen met de partners zoeken we naar manieren om dit niet te laten escaleren.

Groene en gezonde leefomgeving

We zijn trots op het vele groen dat we in en rond onze gemeente hebben. We koesteren het bestaande groen en gaan er zorgvuldig mee om. Naast de parken bieden duinen, strand en zee aan de ene kant en de Buitenlanden aan de andere kant ruimte om te spelen, bewegen, ontmoeten en recreëren. Natuur en groen vormen een gezonde en aangename leefomgeving, versterken de woonkwaliteit, geven de omgeving een gezicht en zijn belangrijk bij klimaatadaptatie. Waar mogelijk planten we ‘nieuw groen’ om de grijze zones van de stad te verfraaien en aan te kleden. We doen dat graag samen met de bewoners. Dus staan we open voor buurtinitiatieven en steunen ideeën voor vergroening van de stad.

We actualiseren het groenstructuurplan en het bomenbeleidsplan. Beide stukken hebben betrekking op behoud en ontwikkeling van de groene hoofdstructuur en het groen op wijkniveau. Onderhoud en beheer van stedelijk groen en bomen voeren wij optimaal uit. Een gezonde leefomgeving begint bij schone lucht. In de afgelopen jaren is er een afname van fijnstof in de lucht. Samen met onze partners werken we eraan dat deze trend zich doorzet. We informeren actief en transparant over de meetresultaten van de luchtkwaliteit. Ook geluidsoverlast kan effect hebben op de gezondheid. We monitoren geluidsoverlast en waar nodig nemen we maatregelen. We investeren bijvoorbeeld in geluiddempende voorzieningen zoals een stil wegdek.

Basis voor ontplooiing

Onderwijs, sport en cultuur vormen in onze samenleving een basis voor ontplooiing en welzijn. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen kansen krijgen om zich te ontwikkelen, onafhankelijk van hun thuissituatie. We stimuleren een positief klimaat, waarin de jeugd haar talent kan ontplooien, gezond leeft en opgroeit in een veilige omgeving. Kinderen moeten met voldoende taalniveau aan de basisschool beginnen. Voor- en vroegschoolse educatie zorgt voor een goede start van de schoolcarrière. Op de weekendschool kunnen kinderen hun talenten en interesses ontdekken, waardoor ze beter in staat zijn passende opleidingskeuzes te maken. Voor laaggeletterden van alle leeftijden voorzien we in cursussen om de taalkennis te verbeteren.

Aan leerlingen uit groep 7/8 bieden we een programma om na te denken over democratisch burgerschap. We steunen cultuureducatie zodat kinderen in aanraking komen met diverse vormen van kunst en cultuur. We faciliteren een integrale benadering van sport en bewegen in het onderwijsprogramma. Goed onderwijs krijg je in een schoon, veilig, comfortabel en duurzaam schoolgebouw met schoolpleinen die spel stimuleren. De gemeente zorgt voor voldoende schoolgebouwen. Met de schoolbesturen gaan we in gesprek over de vergroening van de schoolpleinen en samen met hen onderzoeken we de kwaliteit van het binnenklimaat in de scholen. We zorgen voor tijdelijke huisvesting van het Integraal Kind Centrum de Zeearend en doen een haalbaarheidsonderzoek naar permanente huisvesting.

“We streven naar een positief klimaat, waarin de jeugd haar talent kan ontplooien, gezond leeft en opgroeit in een veilige omgeving”

Sport verbindt

Sport verbindt, zorgt voor sociale samenhang en is gezond. Door te sporten leren jongeren samen te werken en elkaar beter te begrijpen, ouderen blijven langer vitaal en houden hun contacten in stand. Het college wil iedereen laten profiteren van deze positieve effecten en ondersteunt daarom sportclubs, sportscholen en -voorzieningen. Liggen deze in elkaars nabijheid, dan biedt dat mogelijkheden om samen te werken.

Zo gaan we in de komende jaren de sportparken Overbos en Adrichem duurzaam omvormen tot Landgoed Adrichem. Samen met de gemeente Heemskerk zoeken we naar een kansrijke toekomst voor een zwembad.

We zorgen voor aantrekkelijke, uitdagende speelvoorzieningen verspreid in de wijk. Een aantal kleine gedateerde (speel)plekken passen we aan in samenspraak met de omwonenden.

“We stimuleren evenementen en activiteiten die de identiteit en levendigheid versterken.”

Kunst, cultuur en erfgoed

Beverwijk en Wijk aan Zee bieden een levendig klimaat en een divers aanbod van kunst en cultuur. Er is een groot aantal kunstbeoefenaars actief binnen onze gemeente, en een verscheidenheid aan culturele organisaties en activiteiten. Het college steunt een breed toegankelijk aanbod, dat ook vernieuwend, prikkelend en experimenteel mag zijn. Het beoefenen of consumeren van kunst en cultuur draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling, stimuleert creativiteit en zorgt voor ontmoeting en verbinding. Kunst, cultuur en erfgoed verrijken de stad, vormen een stimulans voor het toerisme en kunnen een effect op de economie hebben. Het college heeft oog voor de meerwaarde van kunst in de openbare ruimte.


Beeldbepalende monumenten willen we beschermen en behouden. Samen met eigenaren onderzoeken we of een Beverwijkse variant van een stichting Stadsherstel dat kan ondersteunen. De Grote Kerk, met al haar initiatieven op het gebied van kunst en cultuur, is zo’n monument waarvoor we ons gaan inspannen om het voor Beverwijk te behouden.


Dit college onderzoekt de wenselijkheid en haalbaarheid van de verhuizing van het theater naar een nieuw cultureel centrum in het Stationsgebied. In dat onderzoek nemen we mee welke behoefte en wensen er zijn op het gebied van kunst en cultuur, die we ook daarin kunnen onderbrengen. We kijken vanuit Beverwijks perspectief en raadplegen de partners in de IJmond.

De vele culturele activiteiten, festivals, evenementen, tentoonstellingen, markten en kunstroutes zijn het meer dan waard om bezocht te worden. Om bezoekers te trekken is goede publiciteit en promotie een voorwaarde. Het college gaat zich daar hard voor maken. We reserveren budget voor het organiseren van nieuwe evenementen en activiteiten die de identiteit, het imago en de levendigheid van Beverwijk en Wijk aan Zee versterken.

Meedoen naar vermogen

We bieden ondersteuning aan inwoners voor wie het moeilijk is om deel te nemen aan de maatschappij. We streven ernaar dat mensen naar vermogen bijdragen en niemand aan de kant staat. De gemeente luistert daarbij naar inwoners en maakt gebruik van hun kennis, ervaring en initiatieven.


De zorg van mensen voor elkaar en voor de buurt verdient grote waardering. Het college faciliteert en ondersteunt het netwerk van mantelzorgers en vrijwilligers. Goede basisvoorzieningen zoals ontmoetingsplekken en maatschappelijk werk zijn het eerste ‘vangnet’ om inwoners lichte hulp en ondersteuning te bieden. Iedereen kan daarvoor terecht bij het Sociaal team Beverwijk.


We zetten in op preventie, maar zijn er problemen dan bieden we ondersteuning op maat, van goede kwaliteit en betaalbaar. De toegang tot ondersteuning wordt laagdrempelig en duidelijk georganiseerd. Geen enkel kind met een hulpvraag laten we staan. Ons jeugdbeleid reikt van vrijetijdsbesteding en preventieve ondersteuning tot specialistische jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Zetten we ondersteuning in dan moet dat zo snel mogelijk, passend, het liefst dichtbij huis en in samenwerking met het kind en het gezin gebeuren. Door signalen direct op te pakken, willen we voorkomen dat problemen groter worden.

Het organiseren van integrale ondersteuning en het sturen op de samenwerking met alle partners vormt een uitdaging. Daarbij verlangen we transparantie van de hulpverlenende instanties en inzicht in de werkelijk gemaakte kosten voor de hulp aan onze inwoners.

“Eenzaamheid beschouwen we als een zorg van ons allemaal.”

Zoveel mogelijk aan het werk

Een betaalde baan is de beste garantie op een zelfstandig en financieel onafhankelijk bestaan. Als een reguliere baan (nog) niet mogelijk is en er geen andere voorzieningen beschikbaar zijn, biedt de gemeente (tijdelijke) inkomensondersteuning. Van inwoners die gemeentelijke bijstand ontvangen of die als status­houder hier wonen, verwachten we dat zij zich inspannen en zelf initiatief nemen om aan het werk te komen en zelf een inkomen te verdienen. Inwoners die door langdurige werkloosheid of om andere redenen geen baan kunnen vinden, bieden we onder­steuning bij re-integratie.

Eenzaamheid voorkomen

Iedereen, jong en oud, kan zich in zijn leven een periode eenzaam voelen. Eenzaamheid beschouwen we als een zorg van ons allemaal. Eenzaamheid bestrijden vergt een meerjarenplan. Dat gaan wij samen met inwoners en maatschappelijke en zorginstanties opstellen. Er is al een breed lokaal aanbod aan activiteiten. We onderzoeken of er hiaten zijn in het aanbod en waar accenten kunnen worden verlegd.

Aanpak armoede en schulden

Om armoede tegen te gaan zetten we zo vroeg mogelijk in op preventie en schuldhulpverlening. Het voorkomen en aanpakken van schulden is heel belangrijk omdat het vaak een signaal is van allerlei problemen.


Onze inzet is niet alleen om de schuldenproblematiek op te lossen, maar ook om te voorkomen dat mensen in de schulden komen. Bij signalen van betalingsachterstand gaan we erop af. Inwoners met schulden kunnen onder andere terecht bij het loket Geldzaken waar specialisten hen verder helpen. Huisuitzetting willen wij, zeker als er kinderen bij betrokken zijn, voorkomen.


We bieden voorzieningen voor minima, zodat met name kinderen toegang hebben tot leermiddelen, sport en cultuur. We zorgen voor een grotere bekendheid van deze voorzieningen en een simpele toegang voor de doelgroep. •