03

Bedrijvig
Beverwijk

Het college is trots op de veelzijdige bedrijvigheid in stad en regio. Wij willen met een gunstig vestigingsklimaat de economie versterken en ondernemers faciliteren. In Beverwijk is ruimte voor nieuwe (duurzame) bedrijven. Beverwijk en de IJmond profileren zich binnen de MRA. Ook benutten we de kansen die onze strategische ligging en knooppuntfunctie bieden.

  • Stimuleren van bedrijvigheid
  • Samen staan we sterker
  • Duurzaamheid biedt kansen
  • Toekomst bedrijventerreinen
  • Toerisme
  • Goed bereikbaar
“We willen de economie versterken en ondernemers faciliteren met een gunstig vestigingsklimaat.”

Uit gesprekken met ondernemers blijkt dat zij behoefte hebben aan één aanspreekpunt bij de gemeente voor vragen over bouwen, vergunningen etc. We realiseren een ondernemersloket in het gemeentehuis waardoor ondernemers sneller en beter bij hun vragen geholpen worden.


Stimuleren van bedrijvigheid

Een ander initiatief om het Beverwijkse ondernemersklimaat te versterken is de oprichting van een MKB-innovatiefonds. Dat kan financiële ondersteuning bieden aan activiteiten en initiatieven die bijdragen aan een krachtige economische structuur. Alle bedrijven kunnen hiervoor in aanmerking komen zoals bestaande bedrijven, startups en grow-ups. Ook broedplaatsen en andere samenwerkingsverbanden tussen ondernemers kunnen hier terecht. Duurzaamheid en innovatie zijn belangrijke criteria.


De vruchtbare samenwerking tussen de gemeente en de ondernemers en pandeigenaren in het centrum dient tot voorbeeld voor de andere gebieden binnen de hoofdwinkelstructuur en voor Wijk aan Zee. Doel is te komen tot aantrekkelijke en vitale winkelgebieden. Gratis parkeren tijdens koopavond en in het weekend draagt bij aan de aantrekkingskracht van ons centrum.

Samen staan we sterker

De bedrijvigheid in de IJmond heeft een zeer eigen, kenmerkend profiel. We zijn sterk in de maakindustrie, de haven en offshore wind. We zien kansen, bijvoorbeeld met Techport, om het IJmondiale DNA beter op de kaart te zetten. Daarbij is de Economische Samenwerking IJmond (ESIJ) van grote waarde. Via ESIJ en het gebiedsprogramma ‘Made in IJmond 2017’ geven we uitvoering aan het regionaal economisch beleid. Gezamenlijk zetten we in op het aantrekken van bedrijven en een onderwijsaanbod dat de economische structuur versterkt. We zien mogelijkheden voor innovatieve ‘cross-overs’ tussen verschillende sectoren.

Door samen te werken binnen het Noordzeekanaal-gebied en met Amsterdam IJmuiden Offshore Port (AYOP) proberen we de schaarse fysieke en milieuruimte zo optimaal mogelijk te benutten. Tegelijkertijd werken we in deze platforms aan de betrokkenheid, positionering en profilering van de voor Beverwijk en de regio zo belangrijke economische sectoren.

Duurzaamheid biedt kansen

De voorbereiding voor de aanleg van de grote windparken voor onze kust is in volle gang. Samen met de reeds aanwezige offshore wind claimt de IJmond de positie van de ‘groene stekker’ van Nederland. Zowel vanuit het oogpunt van duurzaamheid als vanuit economie zien we hier mogelijkheden. Een belangrijke rol is weggelegd voor het initiatief van Greenbiz, voor en door ondernemers die werken aan het verduurzamen van hun eigen bedrijf en bedrijventerrein. Duurzame bedrijvigheid vraagt om nieuwe technieken en daarin opgeleide werknemers.


Als centrum van de innovatieve maakindustrie is de IJmond een aantrekkelijke vestigingsplaats voor (inter-)nationale (high) techbedrijven en voor het personeel dat in die bedrijven werkzaam is.


Dit vraagt om gerichte keuzes voor de ontwikkeling van onze bedrijventerreinen en het onderwijsaanbod in de regio. Daarbij willen we de kansen die Techport biedt, als locatie waar onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven in een innovatieve omgeving werken aan de maakindustrie van morgen, voor onze stad optimaal benutten. Tegelijkertijd moeten ook afgeleide voorwaarden zoals onder meer de bereikbaarheid, de woningbouw, maar ook onze winkel- en culturele voorzieningen op orde zijn om bedrijven en het benodigde personeel aan Beverwijk en de regio te kunnen binden. Het college gaat in gesprek met de instellingen voor middelbaar (beroeps-)onderwijs in Beverwijk of zij opleidingen kunnen bieden die aansluiten bij de innovaties op het gebied van windenergie, warmtenetten, gasloos bouwen en circulaire economie. We stimuleren in dat kader onder andere een MBO/Greenbiz-opleiding.


“Met onze partners invulling geven aan de toekomst van onze bedrijventerreinen.”

Toekomst bedrijventerreinen

We zijn bezig met een visie en uitvoeringsplan op de toekomst van onze bedrijventerreinen De Pijp en Wijkermeer. In samenspraak met betrokken partners op en rond de terreinen geven we richting aan belangrijke ruimtelijk-economische vraagstukken op de bedrijventerreinen. Dit sluit aan bij het masterplan Parallelweg, Ankie's Hoeve, Wijckerpoort en Meerplein.

Parallel aan de ontwikkeling van een visie voor de bedrijventerreinen loopt het traject van heroriëntatie op de ontwikkeling van de gemeentelijke zeehaven De Pijp. De bestaande beheerstructuur voor de haven voldoet niet langer aan de technische, operationele en economische wensen en eisen. Het college bereidt een besluit voor over de duurzame toekomst van onze zeehaven conform de door de gemeenteraad uitgesproken wens van verzelfstandiging en het onderbrengen van de haven in een grotere structuur. Het dagelijks beheer en onderhoud van de zeehaven vraagt om onderzoek naar kades en infrastructuur.

“Belangwekkende evenementen of festivals moeten we beter op de kaart zetten.”

Toerisme

Grotere bezoekersaantallen van toeristen en dagjesmensen hebben een positief effect op de omzet van detailhandel en horeca in Beverwijk en Wijk aan Zee, maar ook op de lokale werkgelegenheid en het behoud van onze voorzieningen. Om de toeristische sector te versterken koesteren we onze kernkwaliteiten: zee, strand en duinen, cultuurhistorie en fiets/wandelpaden. Het karakter van het familiestrand tasten we niet aan en we houden de unieke identiteit van Wijk aan Zee in het oog.We stimuleren de organisatie en promotie van activiteiten. Belang­wekkende evenementen of festivals moeten we beter op de kaart zetten. Van het feit dat een internationaal vermaard evenement als het Tata Steel Chess Tournament in onze gemeente plaatsvindt, kunnen we veel meer gebruik maken voor de promotie van onze stad. Datzelfde geldt voor de Bazaar. Met bestaande en nieuwe evenementen, monumenten en kunstroutes benadrukken we onze identiteit.

Goed bereikbaar

Beverwijk heeft ruimte voor woningbouw en voor nieuwe, schone bedrijvigheid, maar dan moet de ontsluiting verbeteren zowel per spoor als over de weg. Daarom actualiseren we het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan, waarbij we zoeken naar passende en innovatieve oplossingen. Een voorbeeld is het afwaarderen van de A22 waardoor meer op- en afritten mogelijk zijn. We gaan door met IJmond Bereikbaar en het regionale Mobiliteitsfonds.


We verleiden mensen om het openbaar vervoer of de fiets te gebruiken. Een hogere frequentie op de Kennemerlijn en een snellere OV-verbinding met Zaanstad hebben onze aandacht. We willen dat het maximaal 30 minuten duurt om van of naar Amsterdam te komen.

Binnen de IJmond pak je het liefst de fiets. Een doorfietsroute van Haarlem-Noord via Beverwijk naar Uitgeest maakt fietsen aantrekkelijk voor woon/werkverkeer. De pont over het Noordzeekanaal is hierbij van wezenlijk belang. Daarom trekken we samen met Velsen op in de lobby richting de gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland en het rijk voor het behoud van de tweede (spits)pont.


Beverwijk is hét verkeersknooppunt in de IJmond. Voor verdere ontwikkeling van dit knooppunt zijn meer functies rond het station essentieel. In het masterplan voor de Parallelweg, Wijckerpoort, Ankie's Hoeve en Meerplein onderzoeken we de mogelijkheid van een nieuwe verbinding voor langzaam verkeer tussen het centrum en de Parallelweg.

“We verleiden mensen om het openbaar vervoer of de fiets te gebruiken.”

Beverwijk is voorstander van een verbinding tussen de A8 en de A9 om de bereikbaarheid van de IJmond richting Zaanstad en Amsterdam te verbeteren. Voorwaarde is dat de leefbaarheid van de inwoners van de Broekpolder niet wordt aangetast. Het huidige Golfbaanalternatief, het tracé dat Gedeputeerde Staten heeft gekozen als voorkeursvariant, is onbespreekbaar. We steunen het initiatief van gemeente Heemskerk om een landschapsplan op te stellen voor het Heemskerkalternatief en een leefbaarheidsscan voor de Broekpolder. Daarbij blijven we gesprekspartner voor de provincie Noord-Holland en de overige bij de A8-A9 betrokken partijen.


Het college wil de verkeersoverlast in Wijk aan Zee verminderen door te onderzoeken of er een rechtstreekse ontsluiting van de Noordpier kan komen. Samen met Tata Steel, de gemeente Velsen en de provincie Noord-Holland onderzoekt het college de mogelijkheden.

Verkeersveiligheid, in het bijzonder rondom scholen, is voor het college een belangrijk aandachtspunt. We maken samen met de scholen een plan van aanpak om te onderzoeken in hoeverre we het gedrag kunnen beïnvloeden en fysieke maatregelen bijdragen.


We vergroten de aantrekkingskracht van ons centrum door gratis parkeren tijdens koopavond en in het weekend in te voeren. Vanwege het effect hiervan op het parkeerfonds kijken we kritisch naar de uitgaven en het parkeertarief. We voeren kostenbesparende maatregelen door zoals de introductie van een digitale bezoekersregeling en kentekenparkeren.